VÚV T.G.Masaryka - Oddělení GIS - Projekt Klasifikace přesnosti vymezení záplavových území

Projekt Klasifikace přesnosti vymezení záplavových území

Níže popsaný výzkum byl zpracován v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra České republiky pod číslem VG2010201410.

Název projektu: Klasifikace přesnosti vymezení stávajících záplavových území v ČR a zapracování výsledků do metodiky pro jejich vymezování

Řešitelé: Kateřina Uhlířová, Hana Nováková, Marcela Makovcová, Viktor Levitus a kol.

Doba řešení: 2010–2014

Iniciační myšlenkou pro sestavení řešeného projektu byly dva okruhy vysoce aktuálních problematik:

Na podzim roku 2009 byl zahájen Projekt tvorby nového výškopisu území České republiky (http://geoportal.cuzk.cz/) pomocí technologie leteckého laserového skenování, který se zavazuje k výraznému zlepšení přesnosti výškopisných dat v ČR. Na projektu spolupracují ČÚZK, MZe ČR a MO ČR. Pořizování dat bylo naplánováno ve 3 etapách (pásmo „Střed“, „Západ“ a „Východ“). Oddělení GIS a kartografie Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM, v.v.i. (VÚV) od počátku spolupracovalo se zhotovitelem dat (Zeměměřický odbor Pardubice Zeměměřického úřadu). Z výsledků výzkumu vyplývá velký potenciál využití těchto dat ve vodním hospodářství, mimo jiné i v záplavových oblastech - více viz Využití dat LLS.

Další aktuální problematikou jsou požadavky Evropské povodňové směrnice (Směrnice 2007/60/ES) na zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik. V roce 2012 byla na pracovišti VÚV zpracována Metodika tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik . Tento projekt na metodiku navazuje a jeho výsledkem bude metodický postup pro kvalitní vymezení záplavových území (dále jen ZÚ), která jsou základním podkladem pro tvorbu map povodňového nebezpečí a rizik. Součástí projektu je klasifikace všech stávajících záplavových území, která by měla sloužit jako jeden z nástrojů pro rozhodování o prioritách nutnosti nového vymezení stávajících záplavových území.

Hlavním cílem projektu je zpracování porovnávací studie přesnosti vymezení záplavových území ve vybraných referenčních lokalitách (úsecích vodních toků), které jsou specifické z pohledu různých charakteristik - morfologie inundačního území, způsobu jeho využití, hydrologických a dalších charakteristik, které ovlivňují přesnost výsledků hydrodynamického modelování a následného vymezení záplavových území. Stávající záplavová území vymezená nad dostupnými výškopisnými podklady různé přesnosti byla porovnána s výsledky hydrodynamického modelování s využitím nových výškopisných dat. Na základě závislostí charakteristik vybraných lokalit a změn záplavových území byl navržen klasifikační systém přesnosti vymezení záplavových území, který byl aplikován na všechny vodní toky se stanoveným záplavovým územím v ČR. Zkušenosti z projektu byly promítnuty do Metodiky pro zpracování návrhů záplavových území, která stanoví pravidla vymezování záplavových území z pohledu požadavků na použité podklady, hydraulické aspekty modelování a požadované výstupy.


Podbabská 30/2582, Praha 6, 160 00

© 2020 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce - Odbor ochrany vod a informatiky - Oddělení GIS