VÚV T.G.Masaryka - Oddělení GIS - Využití metod dálkového průzkumu Země pro monitoring stavu a kvality koupacích míst v České republice

Využití metod dálkového průzkumu Země pro monitoring stavu a kvality koupacích míst v České republice

Doposud byl současný způsob monitoringu stavu a kvality koupacích vod na území České republiky založen pouze na kombinaci laboratorního hodnocení bodových vzorků a vizuálního posouzení na místě odběru. Tato šetření byla z důvodů finanční a časové náročnosti prováděna s maximální četností jednou týdně, na některých sledovaných lokalitách však pouze jednou měsíčně. Je tedy zřejmé, že monitoring v řadě případů neposkytoval dostatečný přehled o heterogenitě a vývoji v čase v rámci sledované vodní plochy. Rovněž nebyly do hodnocení zdaleka zahrnuty všechny vodní plochy využívané pro koupání.

Cílem realizovaného projektu TJ02000091 bylo pomocí kombinace družicových dat získaných z volně dostupných výsledků programů pro snímání zemského povrchu a dat získaných z terénních a laboratorních šetření nalézt za použití relevantních metod, GIS a statistických nástrojů vzájemnou korelaci mezi a následně vhodnou interpretací popsat zobecněný vztah mezi nimi. Díky některým vlastnostem dat získaných z dálkového průzkumu Země (aktuálnost, plošný rozsah a opakovatelnost prováděných analýz), tak bylo dosaženo relativně nenáročného monitoringu stavu koupacích vod v rámci celé ČR bez nutnosti přímého kontaktu se sledovanými lokalitami.

Základní údaje projektu:

Projekt byl podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu Zéta II.

  • Začátek projektu: 03/2019
  • Konec projektu: 02/2021
  • Řešitelé projektu:
    1. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
    2. Státní zdravotní ústav

Výsledky realizovaného projektu jsou využívány především Krajskými hygienickými stanicemi (KHS) a dalšími relevantními orgány při každoroční aktualizaci Seznamu koupacích vod. Jedním z typu výstupu byl workshop uskutečněný po skončení projektu, na kterém byli pracovníci KHS seznámeni s dosaženými výsledky a poučeni o práci s novými daty. Mimo KHS mohou být uživateli výsledků projektu i další organizace zabývající se monitoringem, hodnocením a managementem koupacích vod nebo široká veřejnost. Konečné informace o stavu a kvalitě koupacích vod jsou uživatelům prezentovány nejen v online dostupné podobě jako webová mapová aplikace, ale i formou popularizačně – naučné publikace Atlas koupacích vod. Postupy prací a výsledky získané v průběhu trvání projektu byly popsány v odborných článcích vydaných ve specializovaných periodikách.


Kontakní osoba: Ing. Václava Maťašovská, 220 197 401, vaclava.matasovska@vuv.cz


Podbabská 30/2582, Praha 6, 160 00

© 2020 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce - Odbor ochrany vod a informatiky - Oddělení GIS